Statut Fundacji
State of Poland

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Fundacja pod nazwą Fundacja State of Poland (zwana dalej: Fundacją), ustanowiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7 (zwany dalej: Fundatorem), aktem notarialnym sporządzonym w Warszawie w dniu 21 grudnia 2018 r. (repertorium A nr 5696/2018) działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (zwanej dalej: Ustawą) oraz niniejszego Statutu.

§ 2. 

 1. Fundacja posiada osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 2. Nadzór nad Fundacją i celami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz Prezydent m. st. Warszawy. 
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 3. 

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. 
 2. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju lub poza jej granicami. 
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§ 5. 

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 
 3. Prawa i przywileje, o których mowa w ust. 2 ustala Rada Fundacji. 

§ 6. 

Fundacja, za zgodą Rady Fundacji, w celu realizacji zadań statutowych może uczestniczyć w charakterze członka w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, stowarzyszeniach, polskich oraz zagranicznych spółek, spółdzielniach oraz innych osób prawnych, z zachowaniem warunków wskazanych w odrębnych przepisach, obowiązującym Statutem i innych umowach oraz wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział 2. 

Cele i zasady działania Fundacji  

§ 7. 

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i rozwoju społeczno-gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. działania wspierające wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki na rynku krajowym i zagranicznym;
 3. wspieranie i promocja działań budujących dobre praktyki rynkowe;
 4. wspieranie i promocja działalności na rzecz rozwoju postaw etycznych i budowania kapitału społecznego;
 5. wspieranie i promocja działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego;
 6. wspieranie działalności na rzecz promocji historii gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wspieranie i promocja działalności kulturalnej budującej wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 8. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. organizowanie i finansowanie konferencji, w szczególności gospodarczych, badawczych i naukowych;
 2. podejmowanie działań związanych z dofinansowaniem badań naukowych i ośrodków oraz instytucji badawczych;
 3. organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych;
 4. wsparcie w działaniach promocyjnych w zakresie organizowania i finansowania inicjatyw społecznych oraz wydarzeń kulturalnych;
 5. organizowanie i koordynacja działań promocyjnych pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz polskimi przedsiębiorcami;
 6. organizowanie szkoleń, kursów, staży i fundowanie stypendiów dla osób prowadzących działania na rzecz budowania i promowania pozytywnych wartości etycznych oraz wizerunku Rzeczypospolitej w kraju jak i za granicą;
 7. podejmowanie działań promocyjnych poprzez organizację szkoleń, wykładów, konferencji i udział w inicjatywach społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów statutowych;
 8. udzielanie wsparcia finansowego oraz organizacyjnego programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom promujących historię gospodarczą Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. promocję oraz wsparcie na rzecz inicjatyw wydawniczych, audiowizualnych, publikacji elektronicznych;
 10. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 11. podejmowanie działań konsultacyjnych oraz opiniowanie w zakresie zmian legislacyjnych, a mających znaczenie ze względu na cele Fundacji;
 12. współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi podejmującymi działania promocyjne oraz wizerunkowe związane z budowaniem wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie gospodarki oraz historii gospodarczej.

Rozdział 3. 

Majątek i dochody Fundacji 

§ 9. 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 10. 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11. 

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. subwencji osób prawnych;
  3. dotacji, grantów;
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  6. dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych;
  7. innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji poprzez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność.

§ 12. 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Z majątku Fundacji nie można przekazywać darowizny pieniężnej na rzecz członków organów Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji lub Fundatora (bez względu na podstawę zatrudnienia) oraz osób bliskich, na zasadach innych niż jak dla osób trzecich. 
 3. Osoby bliskie, o których mowa w ust. 2 to osoby, z którymi członkowie organów Fundatora lub Fundacji lub pracownicy Fundatora lub Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej w pierwszym stopniu, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 13. 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

§ 14. 

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4. 

Organy Fundacji 

§ 15. 

Organami Fundacji są: 

 1. Rada Fundacji (zwana dalej: Radą);
 2. Zarząd Fundacji (zwany dalej: Zarządem).

§ 16. 

 1. Rada składa się z 5 (pięciu) członków, spośród których 2 (dwóch) członków powoływanych jest przez Fundatora, 1 (jeden) członek powoływany jest przez spółkę 300GOSPODARKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000751360) oraz 2 (dwóch) członków powoływanych przez związki przedsiębiorców: Polskie Towarzystwo Gospodarcze oraz Federację Przedsiębiorców Polskich, przy czym każdy ze wskazanych związków powołuje 1 (jednego) członka.
 2. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata.
 3. W przypadku braku powołania członka Rady przez związek przedsiębiorców, o którym mowa w ust. 1 we wskazanym przez Fundatora terminie, członek Rady wybierany jest przez pozostałych, uprzednio wybranych członków Rady.
 4. Fundator wyznacza Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady spośród jej członków.
 5. Fundator ma prawo odwołać Radę lub członka Rady przed upływem kadencji.
 6. Mandaty członków Rady wygasają:
  1. z upływem kadencji;
  2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Fundatorowi (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
  3. z dniem odwołania;
  4. w przypadku śmierci.
 7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku kalendarzowym. Na posiedzeniach Rady wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 9. Rada może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17. 

Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady należy:

 1. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu;
 2. opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi projektów zmian statutu Fundacji;
 3. opiniowanie i przedkładanie Fundatorowi wniosków w sprawie likwidacji Fundacji lub połączenia z inną fundacją;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych przedkładanych przez Zarząd uwzględniających m.in. budżet przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie przedkładanych przez Zarząd;
 6. podejmowanie uchwały w przedmiocie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;
 7. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego;
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań z działalności Fundacji przekazywanych Fundatorowi przez Zarząd;
 9. opiniowanie wniosków Zarządu do decyzji Fundatora, w tym wniosków o darowiznę;
 10. wyrażanie zgody na przystępowanie przez Fundację do innych organizacji, o których mowa w § 6 Statutu;
 11. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
 12. uchwalanie regulaminu Rady, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 18. 

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, w tym z Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę na okres wspólnej kadencji trwającej 5 (pięć) lat.
 3. Rada ma prawo odwołać Zarząd albo członka Zarządu przed upływem kadencji.
 4. Mandaty członków Zarządu wygasają:
  1. z upływem kadencji;
  2. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej Radzie (w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej);
  3. z dniem odwołania;
  4. w przypadku śmierci.

§ 19. 

 1. W przypadku składu Zarządu wieloosobowego, Rada wyznacza Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 20. 

 1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Fundatora lub Rady, w szczególności:
  1. składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Fundacji, w tym majątkowych;
  2. kierowanie działalnością Fundacji;
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  4. sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego roku;
  5. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta;
  6. sporządzanie okresowych (kwartalnych) sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie do zatwierdzenia;
  7. przedkładanie Radzie do zaopiniowania wniosków Zarządu do decyzji Fundatora;
  8. występowanie z wnioskami o finansowanie dla Fundacji, w tym wnioskami o darowiznę;
  9. przedkładanie Radzie projektów zmian Statutu Fundacji;
  10. przedkładanie Radzie wniosku w sprawie likwidacji Fundacji;
  11. przedkładanie Radzie wniosku w sprawie połączenia z inną fundacją;
  12. opracowanie projektu regulaminu prac Zarządu.
 2. Pracodawcą w rozumieniu Statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Zarząd przekazuje Fundatorowi:
  1. roczne sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Fundacji, o których mowa w Ustawie wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę, lecz nie później niż do dnia 31 maja roku bieżącego za rok ubiegły;
  2. roczne plany finansowe, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę;
  3. okresowe sprawozdania z działalności Fundacji, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę nie rzadziej niż dwa razy w roku;
  4. informacje o wystąpieniu obowiązku zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Pzp), w terminie do 14 dni przed wszczęciem postępowania (informacje o przedmiocie, wartości i wybranym trybie postępowania w Pzp);
  5. roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w terminie wskazanym w Pzp, jeśli złożenie sprawozdania jest wymagane.

§ 21. 

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 

§ 22. 

 1. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie.
 2. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu, który jest upoważniony samodzielnie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych.

§ 23. 

Fundator może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę działalności Fundacji lub wnioskować o przekazanie informacji dotyczących jej działalności. Organy Fundacji są zobowiązane udostępnić osobom upoważnionym przez Fundatora wszelkie informacje i dokumenty.

Rozdział 5. 

Połączenie Fundacji 

§ 24

 1. W przypadku, gdy może to zapewnić efektywne realizowanie jej celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.

Rozdział 6. 

Likwidacja Fundacji 

§ 25. 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady.
 3. W sytuacji likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Likwidację prowadzi Zarząd, chyba że Fundator postanowi inaczej.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się decyzją Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator samodzielnie albo na wniosek Rady.
 2. Zmiana Statutu może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 27. 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.