ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – USŁUGA SPRZĄTANIA

w postępowaniu na Systematyczne świadczenie usługi sprzątania biura Fundacji State Of Poland 

Postępowanie NIE jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.).

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Alejach Jerozolimskich 7, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779650, NIP: 7010917548, REGON: 38301609100000,

adres e-mail: biuro@stateofpoland.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania biura Fundacji State of Poland na al. Jana Christiana Szucha 16 w dni robocze, ok. 2 razy w tygodniu. Przewidywany termin świadczenia usług to 11 miesięcy kalendarzowych tj. od 01.02.2024 do 31.12.2024.

Pełen zakres przedmiotu zamówienia oraz osoby udzielające informacji są wskazane w załączonym postępowaniu.

TERMIN PRZESŁANIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 12.01.2024 r. (włącznie) w formie wskazanej w ogłoszeniu.