Ogłoszenie o zamówieniu usługi, z dn. 09.01.2020

Podgląd ogłoszenia w BIP

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu usługi, z dn. 02.01.2020

Kampania informacyjno-promocyjna jako wsparcie dla publikacji raportu w zakresie uszczelniania systemów podatkowych, podczas konferencji w Davos.

Pliki do pobrania:

SKM_C3110200102150200

Podgląd ogłoszenia w BIP

Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianami

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 10.01.2020

Zamawiający:

Fundacja Promocji Rozwoju, Al. Jerozolimskie 7, 00-095 Warszawa

Do wszystkich wykonawców

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Kampania informacyjno-promocyjna jako wsparcie dla publikacji raportu w zakresie uszczelniania systemów podatkowych, podczas konferencji w DavosZnak sprawy: FPR_2_2019

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”)informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

2mgroup Komunikacja Biznesowa SP. z o.o. SP. k.

Al. Zwycięstwa 239/12

81-521 Gdynia

I.

W postępowaniu złożono następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały niżej określoną liczbę punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy Kryterium P1 Kryterium P2   Kryterium P3 Punkty łącznie
1. 2mgroup Komunikacja Biznesowa SP. z o.o. SP. k. Al. Zwycięstwa 239/12 81-521 Gdynia     60 pkt
31 lat -20 pkt
27 lat -20 pkt 100
2. Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o. Ul. Rappeswilska 5/5, 03-956 Warszawa 48,70 pkt
18 lat -8pkt

12 lat –6 pkt      
62,70
3. Novitzky Piotr Nowicki Ul. Rzemieślników 6m 03-684 Warszawa 49,12 pkt
14 lat – 4 pkt

12 lat -6 pkt
59,12

II.

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy ani nie odrzucił żadnej oferty.

III.

Na podstawie kryteriów oceny ofert, Określonych w SIWZ, ustalono iż najkorzystniejsza jest oferta Wykonawcy 2mgroup Komunikacja Biznesowa SP. z o.o. SP. k.

 Oferta otrzymała we wszystkich kryteriach łącznie 100 pkt.

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 10.01.2020

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu pt.:Kampania informacyjno-promocyjna jako wsparcie dla publikacji raportu w zakresie uszczelniania systemów podatkowych, podczas konferencji w Davos” – nr postępowania: FPR_2_2019, odbyło się w dniu 10/01/2020 o godz. 10:00.

Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 700 000 PLN brutto

Oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty (brutto)
1 Neuron Agencja Public Relations Sp. z o.o. ul. Rapperswilska 5/5 03 – 956 Warszawa 676 131,00 zł brutto
2 2mgroup Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. Sp.K. Al. Zwycięstawa 239/12 81-521 Gdynia 548 887,50 zł brutto
3 NOVITZKY PIOTR NOWICKI ul. Rzemieślników 6 03 – 684 Warszawa 670 350,00 zł brutto

Termin wykonania, okres gwarancji i warunki płatności zostały zaakceptowane w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków.

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 17.01.2020

Zamawiający

Fundacja Promocji Rozwoju, Al. Jerozolimskie 7, 00-095 Warszawa

Dane do korespondencji:

Fundacja Promocji Rozwoju

ul. Marii Konopnickiej 5/11, 00-491 Warszawa

dot. postępowania: Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych; Znak sprawy: FPR 3 /2020

Do Wykonawców

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu pt.: „Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych; Znak sprawy: FPR 3 /2020, odbyło się w dniu 17/01/2020 o godz. 10:00.

Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 400 000,00 zł brutto.

Oferty w ww. postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy   Cena oferty (zł brutto)
1 Good Taste Agency Sp. z o.o. Okólnik 11a/20, 00-368 Warszawa 249 076,23
2 ACCESSPRO Sp. z o.o. Królewicza Jakuba 76 lok.3; 02-956 Warszawa   359 747,33
3 Świeża Bazylia Sp. z o.o. Ul. Ignacego Domeyki 5, 04-146 Warszawa 1 500 600
4 Novitzky Piotr Nowicki Ul. Rzemieślników 6m 03-684 Warszawa  295 200
5 Clickad Interactive Sp. z.o.o. Ul. Wiertnicza 89, 02-952 307 500
6 Interprima  Sp. z o.o. Bukowksiego 178/2, 52-418 570 351,41
7 Fabryka Marketingu Sp. z o.o. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa   670 479,15  
8 Media People Sp. z o.o.  Sp.k. Ul. Bukowińska 24a/113, 02-703 Warszawa 368 987,95

Termin wykonania, okres gwarancji i warunki płatności zostały zaakceptowane w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 04.02.2020

Zamawiający:

Fundacja Promocji Rozwoju,

Al. Jerozolimskie 7,

00-095 Warszawa

Do wszystkich wykonawców

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania: Kampania informacyjno-promocyjna w zakresie wsparcia promocji filmu o tematyce podatków i rajów podatkowych – Znak sprawy: FPR 3 /2020

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”)informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

Clickad Interactive Sp. z o.o.

ul. Wiertnicza 89,

02-952 Warszawa

I.

W postępowaniu złożono następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały niżej określoną liczbę punktów:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy punktacja w kryteriach oceny
ofert
  punktacja w kryteriach oceny ofert   punktacja w kryteriach oceny ofert     punktacja w kryteriach oceny ofert
    Kryterium P1   Kryterium P2 Podkryterium 1     Kryterium P2 Podkryterium 2   Punkty łącznie
1. Good Taste Agency Sp. z o.o. Okólnik 11a/20, 00-368
Warszawa  
Wykonawca wykluczony z
postępowania
Wykonawca wykluczony z
postępowania
Wykonawca wykluczony z
postępowania
Wykonawca wykluczony z
postępowania
2. Clickad Interactive Sp. z.o.o. ul. Wiertnicza 89, 02-952
Warszawa
307 500 -57,60 pkt 6 usług –  25 pkt 5 usług – 15 pkt 97,60 pkt
3. Novitzky Piotr Nowicki Ul. Rzemieślników 6m 03-684
Warszawa
 295 200 -60,00 pkt 2 usługi – 10 pkt     5 usług – 15 pkt 85 pkt
4 Media People Sp. z o.o.  Sp.k. Ul. Bukowińska 24a/113, 02-703 Warszawa 368 987,95  -48,00 pkt 4 usługi – 20 pkt 2 usługi – 6 pkt 74 pkt
5 Interprima Sp. z o.o. Bukowksiego 178/2, 52-418
Wrocłąw
570 351,41 – 31,05 pkt 5 usług –   25 pkt 5 usług – 15 pkt 71,05 pkt
6 Fabryka Marketingu Sp. z o.o. Ratuszowa 11, 03-450
Warszawa  
670 479,15 -26,41 pkt 5 usług –   25 pkt 5 usług – 15 pkt 66,41 pkt
7 ACCESSPRO Sp. z o.o. Królewicza Jakuba 76 lok.3; 02-956
Warszawa
359 747,33  – 49,23 pkt 0 usług potwierdzających  wymogi
kryterium -0 pkt  
0 usług potwierdzających  wymogi
kryterium  0 pkt-
49,23 pkt  –
8 Świeża Bazylia Sp. z o.o. Ul. Ignacego Domeyki 5, 04-146
Warszawa
1 500 600 – 11,80 pkt   2 usługi 10 pkt 9 usług – 15 pkt 36,80 pkt

II.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż najkorzystniejszą jest oferta Wykonawcy:

Clickad Interactive Sp. z.o.o.

Ul. Wiertnicza 89,

02-952 Warszawa

 Oferta otrzymała we wszystkich kryteriach łącznie 97,60 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie nr 510022951-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

Fundacja Promocji Rozwoju: Kampania informacyjno-promocyjna jako wsparcie dla publikacji raportu w zakresie uszczelniania systemów podatkowych, podczas konferencji w Davos

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500185-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Fundacja Promocji Rozwoju, Krajowy numer identyfikacyjny 383016091, ul. Aleje Jerozolimskie  7, 00-955  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48500290640, e-mail d.wittchen@promocjarozwoju.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.promocjarozwoju.pl
Adres profilu nabywcy: biuro@promocjarozwoju.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kampania informacyjno-promocyjna jako wsparcie dla publikacji raportu w zakresie uszczelniania systemów podatkowych, podczas konferencji w Davos

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

FPR_2_2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i realizację kampanii informacyjno – promocyjnej, mającej za zadanie dotarcie do „liderów” opinii w Polsce oraz w 7 krajach Unii Europejskiej, dotkniętych problemem funkcjonowania rajów podatkowych, tj. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Węgry, Estonie i Włochy, na którą składają się następujące działania Wykonawcy: a) przygotowanie planu działań media relations; b) doradztwo w zakresie opracowania przekazów strategicznych kampanii; c) opracowanie media planu wraz z zaprezentowaniem zasięgów (liczonych dziennym nakładem dla prasy lub liczbą unikalnych użytkowników, do których wyemitowana zostanie kampania online) d) zaproszenie dziennikarzy w ścisłym porozumieniu i uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającym, w tym wskazanych przez Zamawiającego, do udziału w konferencji prasowej i panelu dyskusyjnym (wraz z przedstawieniem dowodów zaproszenia w formie raportu z dokumentacją); e) uzyskanie zatwierdzenia materiałów kampanijnych w okresie przygotowawczym; f) identyfikacja adekwatnych dziennikarzy z Polski oraz wskazanych krajów UE; g) przygotowanie informacji prasowych ewentualnie innych rekomendowanych materiałów infograficznych przeznaczonych do dystrybucji w mediach zagranicznych; h) koordynację działań media relations w sposób gwarantujący profesjonalizm działań komunikacyjnych; i) follow-up informacji prasowych oraz koordynację udzielania dodatkowych informacji; j) dokonanie zakupu powierzchni reklamowej w mediach zgodnie z media planem zatwierdzonym przez Zamawiającego; k) realizacja działań o charakterze PR kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego; l) sporządzenie raportu z działań reklamowych; m) sporządzenie raportu z działań PR/media relations na każdym z rynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79342200-5

Dodatkowe kody CPV: 79416000-3, 79340000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 320000.00
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie   Nazwa wykonawcy: 2MGROUP Komunikacja Biznesowa Sp. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 239/12
Kod pocztowy: 81-521
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 548887.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 548887.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 676131.00
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.