ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Warszawa, dnia 25.09.2020 r.

w postępowaniu na wykonanie i ekspozycję muralu

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie (00-955) przy Alejach Jerozolimskich 7, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779650, NIP: 7010917548, REGON: 38301609100000, adres e-mail: biuro@stateofpoland.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie Muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, na elewacji ściany w centrum Warszaw zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Ekspozycja Muralu w terminie od 8 do 31 października br. Zapewnienie narzędzi i materiałów niezbędne do wykonania Muralu. Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na umieszczenie Muralu na elewacji.

Osoba udzielająca informacji: Marta Płońska, tel. 660 092 000 e-mail: m.plonska@stateofpoland.pl

3. KRYTERIA WYBORU

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia, a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.

4. FORMA OFERTY

Wymagana forma złożenia oferty:

Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę:

– pisemnie – na adres Zamawiającego,

– pocztą elektroniczną na adres: biuro@stateofpoland.pl

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik do niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci np. folderów, katalogów, itp.).

5. TERMIN PRZESŁANIA OFERTY

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 02.10.2020r. do godz. 16:00

6. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych zamieszczona jest poniżej:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS: 0000779650, NIP: 7010917548 (dalej: „Fundacja”). Z Fundacją w roli administratora danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio: 1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@stateofpoland.pl;

2) na adres korespondencyjny: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

Cel przetwarzania danych i odbiorcy danych

Państwa dane osobowe, w zakresie podanym w treści przesłanej oferty, a w przypadku zawarcia umowy – w zakresie niezbędnym do jej realizacji, przetwarzane są w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w zw. z prowadzeniem i nadzorem nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, w tym w celach rozliczeń podatkowych i związanych z prowadzeniem rachunkowości (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) w przypadku zawarcia umowy – w celu prawidłowej realizacji umowy, w tym w celach kontaktowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku z tym, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Fundacja;

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym zw. z prowadzeniem i nadzorem nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, a w razie zawarcia umowy – w celu prawidłowej realizacji wykonania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości oraz rozliczeń podatkowych, cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych, cele statystyczne. Maksymalnie jest to okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym została zakończona postępowanie o udzielenie zamówienia.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) żądać od Fundacji informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o

celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

2) sprostować dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Fundację są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

3) żądać usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Fundacja nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania (art. 17 RODO);

4) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres, w którym Fundacja będzie weryfikowała ich prawidłowość;

b. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Fundację;

c. Fundacja nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Fundację co do zasadności sprzeciwu;

5) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Fundacji;

6) przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do Fundacji, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO);

7) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Podanie w piśmie swoich danych kontaktowych umożliwi szybsze nawiązanie kontaktu na etapie realizacji konkretnego prawa; w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie dana osoba chce skorzystać.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Osoba Współpracująca ma prawo wnieść skargę do PUODO na Fundację w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Fundacja przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.

FORMULARZ OFERTY

Wykonawca/cy składający ofertę:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………

TELEFON ……………….……………… e-mail: …………………………………………

REGON: ……………………………….… NIP: …………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

………………………………..… tel.: ……………………………… adres e-mail: ………….……….

FUNDACJA STATE OF POLAND

AL. JEROZOLIMSKIE 7

00-955 WARSZAWA

Oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa w Zaproszeniu do złożenia oferty za cenę łączną:

ŁĄCZNA CENA BRUTTO …………..…………………………… zł

SŁOWNIE ………………………………………………………………………………………..……

……………………………. ………………………………………………………..……….………

(miejscowość) ( data) ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy)