Wydrukowanie i dostarczenie 14000 szt. publikacji książkowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie NIE jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2021r., poz. 1129 z późn.zm).

Zatwierdził:

/-/ Włodzimierz Dola

Prezes Fundacji

1. Informacja o Zamawiającym

Fundacja State of Poland, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

NIP: 701-091-75-48, REGON: 383016091. e-mail: biuro@stateofpoland.pl

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami jest: Beata Sławińska – tel. 887 890 293

2. Przedmiot zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wydrukowanie oraz dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Warszawy wydrukowanych 14.000 egz. książki w języku polskim, które spełniają parametry określone w załączonym do niniejszego Zaproszenia wzorze umowy.

2.2. Publikacja posiada numer ISBN 978-83-961551-4-6

2.3. Sposób realizacji zamówienia oraz warunki płatności określa wzór umowy załączony do niniejszego Zaproszenia.

3. Terminy realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 42 dni od daty podpisania umowy. Wstępnie zakładane jest, że umowa zostanie podpisana ok. 8 lipca br.

4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu

4.1. Ofertę może złożyć każdy zainteresowany podmiot.

4.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.3. Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający.

4.4. Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury.

5. Wymogi dotyczące złożenia oferty

Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotowego zamówienia prosimy o złożenie oferty w terminie wskazanym w pkt. 6 poniżej.

Przesłana oferta powinna zawierać co najmniej:

a) wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia,

b) pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę, o ile upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów składających się na ofertę,

c) materiały dotyczące doświadczenia wykonawcy składającego ofertę w zakresie druku publikacji książkowych w okresie ostatnich trzech lat (zleceniodawca, tytuł publikacji, nakład).

Zamawiający zastrzega sobie fakultatywną możliwość prowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres i zapisy oferty.

Dokumenty należy przedstawić sporządzone w języku polskim, lub przetłumaczone przez wykonawcę składającego ofertę.

6. Termin przesłania oferty

Prosimy o przesłanie oferty do siedziby Zamawiającego (adres wskazany w pkt. 1 Zaproszenia) w terminie do 30 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.

Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę:

– w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub na adres e-mail wskazany w pkt. 1.

7. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie brał pod uwagę jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – cenę realizacji przedmiotowego zamówienia oraz doświadczenie wykonawcy składającego ofertę w zakresie specjalizowanego druku publikacji książkowych.

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA I ADRES WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

TELEFON……………….……………….…..E-MAIL………………………………………

REGON:………………………………….… NIP: ……………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………………………………

tel.: …………………………………………………………….

Fundacja State of Poland,

Al. Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa biuro@stateofpoland.pl

W odpowiedzi na Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wydrukowanie i dostarczenie 14000 szt. publikacji książkowej”, przedkładamy niniejszą ofertę informując jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty jako wyłączną podstawę procedury udzielenia zamówienia publicznego.

OFERTA

Pieczęć i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w obrocie prawnym:

…………………………………………………….

Umowa

zawarta w Warszawie w dniu […] 2022 r.

(dalej: „Umowa”)

pomiędzy:

Fundacją State of Poland z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, a także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000779650, posiadającą nr NIP: 7010917548, REGON: 383016091 (dalej: „Fundacja”), reprezentowaną przez:

Włodzimierza Dolę – Prezesa Zarządu

– uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Fundacji zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które stanowią Załącznik nr 1 do Umowy;

zwaną dalej: „Zamawiającym”;

a

[…], zam. […], legitymującym się dowodem osobistym seria i nr dowodu: […], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: […], adres: […], wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za numerem NIP: […], REGON: […], zgodnie z wydrukiem wygenerowanym ze strony internetowej CEIDG, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy;

lub

[…] spółka […] z siedzibą w […] pod adresem: […] wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], posiadającą numer NIP […] oraz numer REGON […], o kapitale zakładowym w wysokości […] zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

[…] – […] Zarządu

– uprawnioną/ego do samodzielnej reprezentacji Spółki zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, które stanowią Załącznik nr 2 do Umowy;

zwanym dalej: „Wykonawcą ”;

zwanymi dalej każde z osobna „Stroną”, a wspólnie „Stronami”.

Zważywszy, że:

1. Zamawiający zamierza wydać książkę dla dzieci pt. „Jak zostać genialnym Hooltajem” przedstawiającą sylwetki sławnych Polek i Polaków w celu upowszechnienia wiedzy na temat osób, które zmieniły świat swoimi wynalazkami, odkryciami, pomysłami na biznes lub w inny sposób pozytywnie wpisały się w historię Polski (dalej: „Książka”);;

2. Wykonawca zajmuje się działalnością drukarską i wydawniczą;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę następującej treści.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Wykonania do dnia […] roku próbnego wydruku (tzw. makiety) Książki oraz propozycji składu Książki

b) wykonania do dnia […] roku wydruku łącznie 13.500 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) egzemplarzy Książki spełniających warunki techniczne określone w dalszej części Umowy oraz dostarczenie ich do Zamawiającego.

(dalej łącznie jako: „Dzieło”)

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie Dzieła na zasadach i terminach wskazanych w § 5 Umowy.

§ 2

1. Strony ustalają, że Dzieło będzie spełniać następujące wymogi:

a) książka 208 stron

b) format 187 x 246 mm

c) środek papier niepowlekany gładzony 115-120 g, nieprzezroczystość minimum 96%, volumen minimum 1,4, białość minimum 155, posiadający certyfikaty ISC, FSC< EcoLabel (przykład Munken Kristal), środki kolor 4+4

d) okładka zgodna z wizualizacją stanowiącą załącznik Nr […] do umowy, przy czym zewnętrzna warstwa okładki wycinana w dolnej części wykrojnikiem imitującym oddarcie na przestrzeni przedniej części okładki, grzbietu i części tyłu, oraz papier okładki wewnętrznej i zewnętrznej (papier Munken Kristal), o gramaturze 300 g lub odpowiednik o tej samej barwie, sztywności i gramaturze, z włóknem idącym wzdłużnie do linii grzbietu

e) pojedynczy egzemplarz Książki składający się z dwóch niezależnych warstw, z tyłu i na grzbiecie połączonych w sposób trwały, z przodu pozwalający na otwarcie zewnętrznej warstwy względem wewnętrznej, łączenie musi być estetyczne oraz trwałe, nie kolidujące z łatwością otwierania gotowego bloku. Przed uruchomieniem druku zamawianego nakładu niezbędne jest wykonanie przez Wykonawcę makiety książki do akceptacji Zamawiającego. Druk zamawianego nakładu możliwy jest po uzyskaniu akceptacji makiety książki przez Zamawiającego.

Wizualizacja okładki książki.

f) kolor 2+0 i 2+1, 2 kolory Pantone

g) oprawa Książki szyto – klejona, otwierająca się całkowicie na płasko,

h) każdy egzemplarz Książki zabezpieczony folią termokurczliwą

i) egzemplarze Książki pakowane w kartony, w każdym po 20 szt.

Wizualizacja okładki książki:

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło osobiście, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Wykonawca może powierzyć wykonanie Dzieła lub jego części innym osobom wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt konieczny do realizacji Dzieła.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło ze starannością wymaganą w przedsięwzięciach tego rodzaju.

3. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu stan zaawansowania prac nad Dziełem.

4. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym przy wykonaniu Dzieła, a także stosować się do jego wszelkich zaleceń i uwzględniać w Dziele wszelkie uwagi i proponowane przez Zamawiającego zmiany, o ile zostały zgłoszone przez Zamawiającego w sposób i w terminie określonych w § 4 Umowy.

5. Zamawiający dostarczy na własny koszt do Wykonawcy komplet materiałów przeznaczonych do składu oraz wydrukowania Książki, w formie elektronicznej (pliki PDF).

6. Wykonawca wykona Dzieło opisane w §1 umowy z materiałów własnych.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o częściowym wykonaniu Dzieła, to jest o przygotowaniu makiety Książki określonej w § 1 ust a) Umowy.

2. Zamawiający w terminie 7 dni od udostępnieniu mu makiety, o której mowa w ust 1 powyżej, zatwierdzi ją lub zgłosi uwagi co do jakości wykonania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz do wykonania ostatecznej wersji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. Makieta ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

4. Zatwierdzona wersja makiety, o której mowa w ust. 3 powyżej stanowić będzie wzorzec dla całego nakładu wydruku Książki (tj. w szczególności jakiekolwiek różnice wydrukowanych egzemplarzy Książki względem makiety stanowiły będą wadę).

5. Wykonane Dzieło będzie przekazywane Zamawiającemu łącznie w jednej (1) partii w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6. Zamawiający może zweryfikować jakość wykonania Dzieła w terminie […] dni od dostarczenia / odbioru egzemplarzy Książki. Jeżeli całość lub część nakładu będzie zawierała błędy lub będzie uszkodzona, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej (ale nie później, niż w ciągu […] dni) wymiany na egzemplarze wolne od wad. Zamawiający może

także częściowo odebrać Dzieło oraz żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o ile wada Dzieła jest mało istotna.

7. Osobą uprawnioną do przekazywania wszelkich uwag i zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie ze strony Zamawiającego jest: Beata Sławińska. W przypadku zmiany osoby wskazanej w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę, pod rygorem nieprzyjęcia przez Wykonawcę zmian lub uwag proponowanych przez taką osobę jako pochodzące od osoby nieuprawnionej.

8. W przypadku wykonania Dzieła przez Wykonawcę z przekroczeniem terminów wskazanych w § 1 umowy lub przekazania poprawionej makiety z przekroczeniem terminów wskazanych w ust. 3 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości […] (słownie: […]) złotych za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż łączną karę umowną w wysokości […] (słownie: […]) złotych.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej określonej w zdaniu poprzednim, na zasadach ogólnych.

§ 5

1. Z tytułu realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości […] zł (słownie: […] złotych) netto za nakład wynoszący […] sztuk, która powiększona zostanie o należny podatek VAT (dalej: „Wynagrodzenie”).

2. Wynagrodzenie będzie płatne po przyjęciu przez Zamawiającego wydrukowanych egzemplarzy Książki w ramach Dzieła, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po tej dacie.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. Materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystane tylko dla potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność egzemplarza, na których utrwalone będzie Dzieło.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy jest Fundacja State of Poland.

2. Fundacja przetwarza dane osobowe w zakresie danych kontaktowych w celu realizacji Umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Fundacji, tj. realizacja Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Fundacji Odbiorcami mogą być także podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji, np. w zakresie przeprowadzenia audytu lub odpowiednie organy publiczne.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny zawarcia i wykonania Umowy oraz okresów wynikających z przepisów o archiwizacji.

6. Przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane od Wykonawcy.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla zawarcia Umowy.

8. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Wszelkie informacje i zawiadomienia związane z realizacją Umowy będą wykonywane:

a) ze strony Zamawiającego przez: Beata Sławińska, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel. 887 890 293, e-mail: b.slawinska@stateofpoland.pl;

b) przez Wykonawcę przez: […], adres korespondencyjny: ul. […], tel. […], e-mail: […].

§ 9

1. Strony dążyć będą do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wynikać w związku z realizacją Umowy.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, w języku polskim. Każda ze Stron niniejszym kwituje odbiór jednego egzemplarza Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, przy czym Wykonawca rozpocznie jej realizację w dniu […].

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy:

a) Załącznik 1 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla Zamawiającego;

b) Załącznik nr 2 – […] dla Wykonawcy;

c) Załącznik nr 3

___________________________ ___________________________

Zamawiający Wykonawca