/

My amazing country. Konkurs wideo.

Pokaż nasz kraj od najlepszej strony. Nagraj film dowolną techniką, z ziemi, z powietrza – jak wolisz.
Twoje nagranie może znaleźć się w oficjalnym spocie prezentującym 12 państw Trójmorza podczas Światowego
Forum Ekonomicznego w Davos. To oznacza, że Twoją pracę zobaczą najważniejsze postacie ze świata mediów i
polityki, a w efekcie setki tysięcy, jeśli nie miliony, mieszkańców Trójmorza i Europy. Dlatego warto zawalczyć.

Do rzeczy:
Liczymy na wysoką jakość nagrań (ujęcia z drona, ujęcia konwencjonalne – Twoja decyzja) pokazujących nasz kraj
jako najbardziej niezwykłe, nowoczesne, kwitnące, rozwijające się miejsce na ziemi. Możesz pokazać wszystko,
co uznasz za warte pochwalenia się całemu światu. Rozwijające się metropolie, infrastruktura, zaawansowane
technologie, nowoczesne rozwiązania, przyroda, przemysł, wynalazki, dziedzictwo kulturowe i historyczne? Tak.
Liczy się efekt WOW i pierwsza myśl „Chcę tam być”. Minimalna długość ujęcia to 15 s. Maksymalna: 45 s.

Dodatkowo w finale Konkursu wyłonimy trzech laureatów, którzy otrzymają vouchery, do zrealizowania na
platformie Amazon, o wartości:

 1. 1500 zł
 2. 1000 zł
  3.   500 zł

Biorąc udział w konkursie akceptujesz regulamin oraz potwierdzasz możliwość wykorzystania Twoich ujęć
w filmie, który będzie prezentowany w Domu 3S w Davos.

REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą My amazing country. Konkurs wideo”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „My amazing country. Konkurs wideo” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON: 383016091, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
 1. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl,
 2. poprzez zamieszczenie na profilu Organizatora na portalu www.facebook.com,
 3. w siedzibie Organizatora.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. wyłonienie laureatów Konkursu, celem zaprezentowania ich filmów na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2022 roku;
 2. promocja inicjatywy Trójmorza.

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej (dalej jako „Praca Konkursowa”), polegającej na przygotowaniu i nadesłaniu ujęć video zrealizowanych za pomocą drona, prezentujących dziedzictwo historyczne, kulturę, przyrodę, postęp technologiczny, rozwój miast i wsi, infrastrukturę, parki technologiczne oraz naukę jednego z krajów Trójmorza, tj. Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier (zwanych łącznie „krajami Trójmorza”).
 1. Praca Konkursowa w zakresie materiału video powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej, w formie ujęć o długości od 15 do 45 sekund, w formacie .avi lub .mp4. Zalecane jest, aby film został wykonany w rozdzielczości co najmniej Full HD+, 24 fps+.
 2. Wykorzystanie w Pracy konkursowej wizerunków osób trzecich musi być dokonane po spełnieniu przesłanek legalności przetwarzania wizerunku tych osób wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1). Za zapewnienie spełnienia obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa odpowiada uczestnik konkursu zgłaszający Pracę konkursową.
 3. Prace Konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Regulaminu, Prace Konkursowe nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) pozyskanych bez zgody uprawnionych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 5. Zgłoszone Prace Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie innej niż stosunek pracy, jak również członkowie ich rodzin. Przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora w terminie do dnia 15.01.2022 r. do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@stateofpoland.pl zgłoszenia uczestnictwa wraz z Pracą konkursową. Duże pliki należy wysyłać za pośrednictwem WeTransfer/GoogleDrive.
 4. W treści zgłoszenia należy podać:
 1. imię i nazwisko Uczestnika;
 2. adres do korespondencji oraz dane do kontaktu: e-mail i telefon;
 3. kraj, którego dotyczy Praca Konkursowa.
 1. Jedno zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, może dotyczyć wyłącznie jednego kraju Trójmorza. Każdy Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie dotyczących różnych krajów Trójmorza.
 2. Przekazanie Organizatorowi kompletnego zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Koszty wykonania i dostarczenia Prac konkursowych ponosi samodzielnie Uczestnik zgłaszający udział Pracy konkursowej w Konkursie.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy konkursowej.

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
 1. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl,
 2. profile w mediach społecznościowych Organizatora, m.in. na profilu Organizatora na portalu www.facebook.com.
 3. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6 Regulaminu, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7 Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z Uczestnikami wyłonionymi w Konkursie, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z Uczestnikiem Konkursu. W takiej sytuacji Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu danego miejsca Uczestnikowi Konkursu, któremu przyznano kolejne miejsce w Konkursie.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.
 2. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 3. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób wskazanych przez Organizatora.

§ 7
Kryteria oceny

 1. Komisje Konkursowe przy ocenie Prac konkursowych kierują się następującymi kryteriami:
  1. adekwatność przekazu filmu– […]25%;
  2. pomysłowość i oryginalność– […]25%;
  3. jakość wykonania – […]25%;
  4. walory artystyczne i kreatywność– 25%.
 2. Komisja Konkursowa wybiera po 3 najwyżej ocenione Prace Konkursowe dotyczące każdego z 12 krajów Trójmorza (łącznie 36 nagród).
 3. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze laureatów.

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki i ogłoszenie laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
 1. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl,
 2. poprzez zamieszczenie na profilach w mediach społecznościowych Organizatora, m.in. na profilu Organizatora na portalu www.facebook.com,
 3. w siedzibie Organizatora.

§ 9
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie za zajecie I, II, III miejsca w zakresie każdego z 12 krajów Trójmorza będą vouchery do sklepu internetowego www.amazon.com o wartości:

I miejsce vouchery o wartości po 1 500 zł (327 euro),
II miejsce vouchery o wartości po 1 000 zł (218 euro),
III miejsce vouchery o wartości po 500 zł (109 euro).

 1. Do każdej z nagród pieniężnych, które podlegają opodatkowaniu, zostanie przyznana dodatkowa nagroda w postaci równowartości należnego podatku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
 3. Nagrody nie można zamienić na nagrodę pieniężną lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Nagrody zostaną przyznane laureatom, zgodnie z wynikami oceny Komisji Konkursowej przeprowadzonej wg. kryteriów określonych w § 7 najpóźniej do dnia 25.02.2022 r., z zastrzeżeniem § 12 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 6. Informacje dotyczące dokładnej daty, miejsca i formy wręczenia nagród w Konkursie zostaną przekazane laureatom Konkursu wraz z informacją o ogłoszeniu wyników Konkursu, o której mowa w § 8 ust. 1. Ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wręczenie nagród w Konkursie odbyć się może poprzez przesłanie nagród za pośrednictwem operatora pocztowego.
 7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej osobistego odbioru odnotowane w protokole, potwierdzenia odbioru przesyłki.
 8. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako laureata Konkursu.

§ 10

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. W Konkursie nie będą brały udziału:
 1. Prace Konkursowe oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację Uczestnika zgłaszającego Pracę konkursową,
 2. Prace Konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku gdy:
 1. nie wpłynie żadna Praca Konkursowa,
 2. nadesłane Prace Konkursowe nie spełnią warunków Regulaminu,
 3. wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie konkursu.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W stosunku do laureatów Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane osobowe w zakresie numeru PESEL.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w szczególności:
 1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez wysłanie Zgłoszenia, Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik w razie zajęcia któregokolwiek miejsca w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz przesłanej Pracy konkursowej w formie nagrania video w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora, w szczególności na stronie internetowej Organizatora www.stateofpoland.pl oraz na profilach społecznościowych Organizatora takich jak Facebook, Instagram, Twitter.
 2. Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy księgową.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.
 4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww. danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmem profilowania.
 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl .

§ 12

Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik Konkursu zapewnia, że Praca Konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości tego Uczestnika oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Organizatora z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator korzysta z Prac konkursowych.
 3. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu, każdy z Uczestników Konkursu udziela Organizatorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej do niekomercyjnego korzystania i rozporządzania Pracą konkursową na potrzeby Konkursu, bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, tj. zarówno na terenie Polski, jak i za granicą, na następujących polach eksploatacji i w następujący sposób:
 1. wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku;
 2. rozpowszechniania, w tym:
 1. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pomocą wszelkich możliwych środków przekazu,
 2. tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Prac konkursowych.
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy konkursowej i udziela Zamawiającemu w ramach udzielonej licencji prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego względem Pracy Konkursowej i jej opracowań.
 2. Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, laureat nagrodzonej Pracy Konkursowej zobowiązany jest udzielić Organizatorowi bezpłatnej licencji wyłącznej (z prawem do sublicencji) do tej Pracy Konkursowej, w formie pisemnej umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
  Regulaminu. Po zawarciu (podpisaniu) umowy przez Organizatora i laureata, zostanie przekazana nagroda.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, jest: p.markuszewski@stateofpoland.pl
 7. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Podobne wpisy