/

Konkurs „Polskie Grzybobranie”

O tej porze w malowniczych zakątkach lasów wyłaniają się kapelusze 🍄 – mieniące się w słońcu za sprawą porannej rosy. Rozpocznij grzybobranie i zabierz obiektyw na poszukiwania najpiękniejszych okazów polskich lasów 🌳.
Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze zdjęcie grzybów!

Jak wziąć udział w konkursie?
Wystarczy: Na Facebooku: Zamieścić zdjęcie w komentarzu pod tym postem;
Na Instagramie: Zamieścić zdjęcie na swojej tablicy, oznacz @stateofpoland na zdjęciu, a w opisie dodaj #polishmushrooms oraz #polskiedobro.

Czas trwania: 07 sierpnia – 18 września
Rozstrzygnięcie: 19-23 września
Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci Słuchawek Xiaomi Redmi Buds 3

REGULAMIN KONKURSU „POLSKIE DOBRO – POLSKIE GRZYBOBRANIE”
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „POLSKIE DOBRO – POLSKIE GRZYBOBRANIE” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest agencja State-of-the-art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935546, REGON: 520419239, NIP: 5213946347, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Fundacji State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON: 383016091, zwanej dalej „Fundacją”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
  1. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stateofpoland.pl,
  2. w siedzibie Organizatora.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie polskich lokalnych tradycji oraz kultury,  
 2. rozpowszechnianie informacji o Polsce, lokalnych produktach, stylu życia mieszkańców oraz ich tradycjach.

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca konkursowa”), polegającej na: 
  1. wykonaniu zdjęcia przedstawiającego „polskie dobro” – niniejszego motywu – polskie grzyby.
  2. oznaczenie regionu w którym została wykonana Praca konkursowa
  3. opublikowaniu tego zdjęcia jako post w feedzie na swoim publicznym profilu na Instagramie lub Facebooku z oznaczeniem „@stateofpoland” oraz „@3seaseurope” oraz hasztagiem „#polskiedobro”, „#polishmushrooms” w opisie zdjęcia lub jako komentarz pod postem konkursowym na Facebooku.
 2. Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Prace konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną Pracę konkursową.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy konkursowej.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora. 
 2. Konkurs trwa od 07.09.2022 do 18.09.2022.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6 Regulaminu.
 4. Zwycięzcami konkursu zostanie 10 osób.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.
 2. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 3. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób wskazanych przez Organizatora.

§ 7
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach 19-23.09.2022 r. włącznie.
 2. Wyniki i ogłoszenie laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez Instagram oraz Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora.

§ 8
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie będzie nagroda rzeczowa za najlepsze zdjęcie.
 2. Laureaci konkursu otrzymują  nagrodę w postaci Słuchawek Xiaomi Redmi Buds 3.
 3. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana kurierem do laureata Konkursu na podany przez niego adres wskazany w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora.
 4. Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową ani na nagrodę pieniężną.
 5. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Sponsorem nagród jest Fundacja.
 7. Organizator może udzielić dodatkowej nagrody w postaci wyróżnienia. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako laureata Konkursu.

§ 9

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. W Konkursie nie będą brały udziału:
  1. prace konkursowe niespełniające łącznie wymagań określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu.
  2. prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku, gdy:
 1. nie zostanie zgłoszona żadna Praca konkursowa,
 2. żadna z Prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,
 3. wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie Konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i w celach promocyjnych Konkursu.
 3. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W stosunku do laureatów Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w szczególności:
 1. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.  marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy jego profilu na Instagramie oraz przesłanych w Pracy konkursowej zdjęcia lub zdjęcia z opisem w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora oraz Fundację, w szczególności na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację m.in. takich jak Facebook, Instagram, TikTok.
 2. Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy księgową. 
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.
 4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww. danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
 1. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 2. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmem profilowania.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl.

§ 11

Prawa autorskie

 1. Każdy Uczestnik Konkursu zapewnia, że Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. 
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Organizatora lub Fundację z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator korzysta z Prac konkursowych.
 3. Z chwilą zgłoszenia Pracy konkursowej każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Fundacji prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozporządzania Pracą konkursową, w szczególności zdjęciem zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej, w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na umieszczenie zdjęć zgłoszonych w ramach Pracy konkursowej na mediach społecznościowych zarządzanych przez Fundację i Organizatora oraz między innymi na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację, w tym w galerii zdjęć na portalu www.3seaseurope.com oraz www.stateofpoland.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, jest: Aleksandra Ruszkiewicz, e-mail: aleksandra@stateoftheart.agency.
 7. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Podobne wpisy