Konkurs, na który wszyscy czekali.

Konkurs wiosenny, na który wszyscy czekali!

Pokaż nam, jak wygląda wiosna w Twoim regionie!

Regulamin:

REGULAMIN KONKURSU „WIOSNA W KRAJACH TRÓJMORZA”
§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „WIOSNA W
  KRAJACH TRÓJMORZA” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest agencja
  Media Hooltays spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.
  Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
  0000935546, REGON: 520419239, NIP: 5213946347, zwana dalej „Organizatorem”,
  działająca na zlecenie Fundacji State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al.
  Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych
  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki
  zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON:
  383016091, zwanej dalej „Fundacją”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna
  do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
  a) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stateofpoland.pl,
  b) w siedzibie Organizatora.
  § 2
  Cel Konkursu
  Celem Konkursu jest:
 3. promowanie lokalnych tradycji oraz kultury krajów Trójmorza,
 4. rozpowszechnianie informacji o regionach krajów Trójmorza, lokalnych produktach, stylu
  życia mieszkańców oraz ich tradycjach
  § 3
  Przedmiot Konkursu
 5. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca
  konkursowa”), polegającej na:
  a) wykonaniu zdjęcia przedstawiających wiosenny krajobraz w kraju będącego
  częścią krajów zaliczanych do Trójmorza. Do krajów Trójmorza zalicza się
  Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię,
  Słowację, Słowenię oraz Węgry.
  b) oznaczenie regionu w którym została wykonana Praca konkursowa
  c) opublikowaniu tego zdjęcia jako post na Instagramie z oznaczeniem na zdjęciu „@stateofpoland”, „@3seaseurope” oraz hasztagiem „#hellospring” w opisie zdjęcia lub w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.
 6. Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, którym w
  stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych,
  wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności
  wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony
  danych osobowych. Prace konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących
  przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób
  trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
  § 4
  Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu
 7. Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.
 8. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich
  rodzin.
 10. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną Pracę
  konkursową.
 11. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie
  i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za
  pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy
  konkursowej.
 12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz
  wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego
  Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.
  § 5
  Organizacja i przebieg Konkursu
 13. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez
  Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora.
 14. Konkurs trwa od 27.04.2022 do 06.05.2022.
 15. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6
  Regulaminu.
 16. Zwycięzcami konkursu zostanie jedna osoba spośród każdego kraju Trójmorza (Austria,
  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
  Węgry) z których Komisja Konkursowa wybierze laureatów.
  § 6
  Komisja Konkursowa
 17. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.
 18. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 19. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób
  wskazanych przez Organizatora.
  § 7
  Ogłoszenie wyników Konkursu
 20. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10.05.2022 r. włącznie.
 21. Wyniki i ogłoszenie laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
  poprzez Instagram oraz Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu
  Organizatora.
  § 8
  Nagrody
 22. Nagrodami w Konkursie będzie nagroda rzeczowa za najlepsze zdjęcie.
 23. Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci urządzenia POPCORN MAKER –
  Elektryczna maszyna do popcornu firmy CREATE.
 24. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana kurierem do laureata Konkursu na podany przez
  niego adres wskazany w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora.
 25. Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową ani na nagrodę
  pieniężną.
 26. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania
  nagrody na osoby trzecie.
 27. Sponsorem nagród jest Fundacja.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu
  nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako laureata
  Konkursu.
  § 9
  Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu
 29. W Konkursie nie będą brały udziału:
  a) prace konkursowe niespełniające łącznie wymagań określonych w § 3 ust. 1
  Regulaminu.
  b) prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 5 ust. 2
  Regulaminu.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w
  przypadku, gdy:
  a) nie zostanie zgłoszona żadna Praca konkursowa,
  b) żadna z Prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,
  c) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację
  rozstrzygnięcie Konkursu.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych
  sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających,
  że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
  § 10
  Dane osobowe
 32. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu
  (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami
  rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 33. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do prawidłowego
  przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i w celach promocyjnych Konkursu.
 34. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię,
  nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W
  stosunku do laureatów Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane
  osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób
  prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.
 35. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu,
  w tym w szczególności:
  a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia
  Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane
  dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik
  dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych;
  b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.
  marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora
  Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie
  uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako
  Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego
  i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku
  prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 36. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy
  jego profilu na Instagramie oraz przesłanych w Pracy konkursowej zdjęcia lub zdjęcia z
  opisem w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora oraz Fundację, w
  szczególności na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację
  oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację m.in.
  takich jak Facebook, Instagram, TikTok.
 37. Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na
  rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy
  księgową.
 38. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,
  dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane
  przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.
 39. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od
  Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania
  dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest
  to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu
  nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
  Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody,
  Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy
  szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww.
  danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
  przed jej wycofaniem.
 40. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe
  nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której
  opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie
  jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w
  przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do
  dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie
  przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 41. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie
  będą objęte mechanizmem profilowania.
 42. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się
  z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby
  Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl.
  § 11
  Prawa autorskie
 43. Każdy Uczestnik Konkursu zapewnia, że Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej
  twórczości oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych
  od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z
  przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 44. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania
  przez Organizatora lub Fundację z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany
  będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających
  należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności
  Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej
  możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się
  przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować
  Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie
  zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z
  zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator
  korzysta z Prac konkursowych.
 45. Z chwilą zgłoszenia Pracy konkursowej każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi
  oraz Fundacji prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozporządzania Pracą
  konkursową, w szczególności zdjęciem zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej, w
  dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach
  eksploatacji, w tym w szczególności na umieszczenie zdjęć zgłoszonych w ramach Pracy
  konkursowej na mediach społecznościowych zarządzanych przez Fundację i Organizatora
  oraz między innymi na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i
  Fundację, w tym w galerii zdjęć na portalu www.3seaseurope.com oraz
  www.stateofpoland.pl.
  § 12
  Postanowienia końcowe
 46. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
  wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą
  gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
 47. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w
  Konkursie.
 48. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień
  Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków
  uczestnictwa w Konkursie.
 49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z
  przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń
  Uczestnika.
 50. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.
 51. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań
  dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, jest: Patryk Markuszewski, tel.
  500098615, e-mail: p.markuszewski@stateofpoland.pl.
 52. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia
  rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Podobne wpisy