Konkurs dla Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych!

Edycja specjalna dla Kół Gospodyń Wiejskich.

UWAGA: Przedłużamy termin przesyłania zgłoszeń konkursowych do 25 października!

Jabłonki to czas od początku maja, gdy zakwitają sady, aż do września, gdy drzewa uginają się pod ciężarem soczystych jabłek, doglądanych przez polskich, troskliwych sadowników. Podczas Jabłonek, przy muzyce i jedzeniu, bawimy się, swawolimy i celebrujemy to, co w Polsce najlepsze: naturę, piękno i polskie smaki.

Zapraszamy Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe do udziału w naszym konkursie i wspólnego promowania lokalnych polskich smaków, tradycji i kultury, w kraju i za granicą.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

-Zorganizować lokalną potańcówkę pod hasłem #Jabłonki

-Dodać to wydarzenie do interaktywnej mapy na stronie: www.jablonki.com

-Wymyślić taniec do utworu zespołu Bitamina „Jabłonki. Niech no tylko zakwitną jabłonie”

-Przygotować i nadesłać do nas materiał video z potańcówki ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji wymyślonego wcześniej tańca na adres hello@stateofpoland.pl

Do wygrania oczywiście są cenne nagrody pieniężne, sięgające nawet 10 000 zł.

REGULAMIN KONKURSU #JABŁONKI DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie #Jabłonki dla Kół Gospodyń Wiejskich (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest Fundacja State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON: 383016091, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
 1. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl,
 2. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonki.com,
 3. w siedzibie Organizatora.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. promowanie święta #Jabłonek, idei tańca jabłonkowego, a także lokalnych tradycji oraz kultury,
 2. rozpowszechnianie informacji o regionalnych produktach rolnych i żywnościowych oraz metodach ich produkcji,
 3. działania wspierające wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki na rynku krajowym i zagranicznym.

§ 3
Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca konkursowa”), obejmującej łącznie:
 1. organizację lokalnej potańcówki pod hasłem #Jabłonki;
 2. dodanie wydarzenia do interaktywnej mapy na stronie: www.jablonki.com;
 3. wymyślenie tańca według własnego pomysłu do utworu zespołu Bitamina „Jabłonki. Niech no tylko zakwitną jabłonie” („dalej jako „Utwór”);
 4. przygotowanie i nadesłanie materiału video zrealizowanego podczas potańcówki i prezentującego wykonanie tańca do Utworu.
 1. Praca konkursowa w zakresie materiału video powinna być wykonana w dowolnej technice filmowej o maksymalnej długości 170 sekund i maksymalnej objętości 1 GB. Zalecane jest, aby film został wykonany w rozdzielczości Full HD 1920/1080 min. 30 klatek na sekundę.
 2. Wykorzystanie w Pracy konkursowej w zakresie prezentacji tańca wizerunków członków koła gospodyń wiejskich lub osób trzecich biorących udział w potańcówce musi być dokonane po spełnieniu przesłanek legalności przetwarzania wizerunku tych osób wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) oraz z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako „RODO”) (Dz. U. UE. L 119 z 4 maja 2016 r. str. 1). Za zapewnienie spełnienia obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa odpowiada koło gospodyń wiejskich zgłaszające Pracę konkursową.
 3. Prace konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Regulaminu, Prace konkursowe nie mogą zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) pozyskanych bez zgody uprawnionych.
 4. Organizator oświadcza, iż posiada licencję niewyłączną na korzystania z autorskich praw majątkowych w stosunku do Utworu bez ograniczeń, na całym Świecie, poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie umożliwiające eksploatację Utworu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w innych sieciach telekomunikacyjnych, jak również inne sposoby transmisji internetowej, w tym w szczególności webcasting i simulcasting. Licencja Organizatora obejmuje uprawnienie do udzielania dalszych zezwoleń na wykorzystanie Utworu w ramach Konkursu.
 5. Organizator udziela wszystkim Uczestnikom, którzy prawidłowo zgłosili uczestnictwo w Konkursie, zezwolenia na wykorzystanie Utworu wyłącznie na potrzeby dokonania zgłoszenia w Konkursie, w formie i zakresie, o których mowa w § 3 ust. 1-2.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.
 7. Zgłoszone Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości członków koła gospodyń wiejskich, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.

§ 4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie koło gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez upoważnionego przedstawiciela koła gospodyń wiejskich do Organizatora w terminie do dnia 25 października 2021 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@stateofpoland.pl zgłoszenia uczestnictwa wraz z Pracą konkursową.
 4. W treści zgłoszenia należy podać:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania koła gospodyń wiejskich;
 2. nazwę koła gospodyń wiejskich zgłaszającego Pracę konkursową;
 3. adres do korespondencji oraz dane do kontaktu: e-mail i telefon;
 4. *adres strony internetowej lub kont na portalach społecznościowych koła gospodyń wiejskich (*pole nieobowiązkowe);
 1. Każde koło gospodyń wiejskich może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną Pracę konkursową.
 2. Przekazanie Organizatorowi kompletnego zgłoszenia jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu, akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi każde koło gospodyń wiejskich zobowiązane jest się zapoznać.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Koszty wykonania i dostarczenia Prac konkursowych ponosi samodzielnie koło gospodyń wiejskich zgłaszające udział Pracy konkursowej w Konkursie.
 5. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy konkursowej.

§ 5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez:
 1. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl, oraz na stronie www.jablonki.com.,
 2. profile w mediach społecznościowych Organizatora oraz Festiwalu #Jabłonki Swawole 2021,
 3. rozesłanie w formie elektronicznej do kół gospodyń wiejskich.
 4. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6 Regulaminu, z uwzględnieniem kryteriów oceny określonych w § 7 Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skontaktowania się z kołami gospodyń wiejskich wyłonionymi w Konkursie, w przypadku podania w Formularzu zgłoszeniowym niepełnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, które uniemożliwią skontaktowanie się z kołem gospodyń wiejskich. W takiej sytuacji Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu danego miejsca w Konkursie kołu gospodyń wiejskich, któremu przyznano kolejne miejsce w Konkursie.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków.
 2. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 3. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób wskazanych przez Organizatora.

§ 7
Kryteria oceny

 1. Komisje Konkursowe przy ocenie Prac konkursowych kierują się następującymi kryteriami:
  1. pomysł na potańcówkę i organizację wydarzenia – 20%;
  2. pomysł własnego tańca, w szczególności estetyka i sposób prezentacji i walory artystyczne – 50%;
  3. liczba Uczestników wydarzenia –10%;
  4. przygotowany materiał video – 20%.
 2. Komisja Konkursowa wybiera 3 najwyżej ocenione Prace konkursowe.
 3. Komisja Konkursowa jest niezależna w ocenie i wyborze laureatów.

§ 8
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki i ogłoszenie laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości:
 1. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora: www.stateofpoland.pl,
 2. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.jablonki.com,
 3. w siedzibie Organizatora.

§ 9
Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne za zajecie I, II, III miejsca:

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł
II miejsce nagroda pieniężna o wartości 7 000 zł
III miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w Konkursie.
 2. Nagrody pieniężnej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Nagrody zostaną przyznane laureatom, zgodnie z wynikami oceny Komisji Konkursowej przeprowadzonej wg. kryteriów określonych w § 7 najpóźniej do dnia 31.10.2021 r.
 5. Informacje dotyczące dokładnej daty, miejsca i formy wręczenia nagród w Konkursie zostaną przekazane laureatom Konkursu wraz z informacją o ogłoszeniu wyników Konkursu, o której mowa w § 8 ust. 1. Ze względu na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wręczenie nagród w Konkursie odbyć się może poprzez przesłanie nagród za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą przelewu bankowego.
 6. W przypadku dostarczenia nagrody w sposób, o którym mowa w ust. 5, na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie wizerunku Organizator przetwarzać będzie wizerunek osób reprezentujących laureatów Konkursu.
 7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie jej osobistego odbioru odnotowane w protokole, potwierdzenia odbioru przesyłki lub potwierdzenie przelewu bankowego.
 8. Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie koła gospodyń wiejskich wyłonionego jako laureata Konkursu.

§ 10

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

 1. W Konkursie nie będą brały udziału:
 1. prace konkursowe oznaczone w sposób niepozwalający na identyfikację koła gospodyń wiejskich zgłaszającego Pracę konkursową,
 2. prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 4 ust. 3.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w przypadku gdy:
 1. nie wpłynie żadna praca konkursowa,
 2. nadesłane prace nie spełnią warunków Regulaminu,
 3. wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcie konkursu.

§ 11

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W stosunku do laureatów Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w szczególności:
 5. w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez wysłanie Zgłoszenia, Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik w razie zajęcia któregokolwiek miejsca w Konkursie lub wyróżnienia, wyraża zgodę na opublikowanie nazwy koła gospodyń wiejskich oraz przesłanego Pracy konkursowej w formie nagrania video w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora, w szczególności na stronie internetowej Organizatora www.stateofpoland.pl, na stronie internetowej www.jablonki.com oraz na profilach społecznościowych Organizatora takich jak Facebook, Instagram, TikTok.
 2. Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy księgową.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.
 4. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww. danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmem profilowania.
 7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl .

§ 12

Prawa autorskie

 1. Każde koło gospodyń wiejskich uczestniczące w Konkursie zapewnia, że Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości członków tego koła gospodyń wiejskich oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Organizatora z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator korzysta z Prac konkursowych.
 3. Z chwilą zgłoszenia prac w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody na korzystanie i rozporządzanie Pracą konkursową na potrzeby Konkursu.
 4. Z chwilą odbioru nagród, laureaci Konkursu przenoszą na Organizatora całość przysługujących im majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do zgłoszonych Prac konkursowych, do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania nim, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:
 1. wszelkiego utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku;
 2. rozpowszechniania, w tym:
 1. obrotu oryginałem lub egzemplarzami wytworzonymi,
 2. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pomocą wszelkich możliwych środków przekazu,

c) tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych zrealizowanych przy wykorzystaniu Prac konkursowych.

 1. Uczestnik będący laureatem Konkursu przenosi na Organizatora, w momencie wydania nagrody, o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań nagrodzonych Prac konkursowych (tj. prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniami nagrodzonych Prac konkursowych oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie nimi), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wskazanych w ust. 3 polach eksploatacji.
 2. Laureaci, w związku z otrzymaniem nagrody zobowiązują się do niewykonywania wobec Organizatora, jego następców prawnych oraz podmiotów, którym Organizator (lub jego następca prawny) udzieli licencji na korzystanie z nagodzonych prac Konkursowych lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystnie z nich, przysługujących im osobistych praw autorskich do nagrodzonych Prac konkursowych. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, jest: Patryk Markuszewski, tel. 500098615, e-mail: p.markuszewski@stateofpoland.pl.
 7. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

ANEKS NR 2

do Regulaminu Konkursu #JABŁONKI dla Kół Gospodyń Wiejskich (określanego dalej jako „Regulamin”)

organizator wprowadza następujące zmiany do Regulaminu:

1. zmianie ulega §7 pkt 2 i otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Komisja Konkursowa wybiera 3 najwyżej ocenione Prace konkursowe. Komisja Konkursowa może wybrać większą ilość prac konkursowych, o ile mają one jednakową ilość punktów (ex aequo.)”.

2. zmianie ulega §9 pkt i otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne za zajecie I, II, III miejsca lub miejsc ex aequo:

I miejsce nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł,

II miejsce nagroda pieniężna o wartości 7 000 zł,

III miejsce nagroda pieniężna o wartości 5 o00 zł.”.

Inne postanowienia Regulaminu nie zmieniają się.

Podobne wpisy