/

Genialny konkurs dla Genialnych Hultajów!

Zapraszamy do udziału w konkursie dla nauczycieli i klas Jak zostać Genialnym Hultajem, w którym można wygrać jedyne w swoim rodzaju wydanie książki o niezwykłych Polakach, którzy zmienili świat.

W konkursie Jak Zostać Genialnym Hultajem, możecie wygrać 50 książek pod tym samym tytułem. Jak to zrobić? Wystarczy, że nagrasz ze swoją klasą film o długości do 2 minut, na którym opowiecie o Genialnym Hultaju, którego znacie lub, o którym słyszeliście. Następnie gotowy film należy wysłać do Fundacji State of Poland na adres e-mail marketing@stateofpoland.pl z tytułem Konkurs.

Czy wiesz, kim jest genialny Hultaj?

Genialny Hultaj kto ma w swojej naturze wolę zmieniania świata na lepsze, nie zgadza się na zastaną rzeczywistość oraz poświęca czas, aby się doskonalić i być najlepszym w swojej dziedzinie. To także ktoś, kto odważnie dąży do celu i nie zapomina, że czasem, aby coś zdobyć, trzeba posłużyć się fortelem…  

 „Jak zostać genialnym Hultajem” to książka o niezwykłych ludziach, Polakach, którzy dzięki niepospolitym cechom charakteru odnieśli sukces, stali się bohaterami, dokonali przełomów w swoich dziedzinach, a nawet nie raz i nie dwa zmienili dzieje świata. To inspirująca opowieść o kreatywności, o nieszablonowym myśleniu, o uporze w obalaniu barier w drodze do celu. Każde polskie dziecko powinno wiedzieć, że my Polacy jesteśmy utalentowani, pracowici, uparci i niezłomni w osiąganiu celu. Taki mamy charakter.

Może znacie jakiegoś Genialnego Hultaja?

Takiego, który nie został do tej pory opisany i pokazany światu? Może to ktoś z Waszych bliskich, a może jest to wyjątkowa postać związana z miejscem, w którym mieszkacie? Wśród Was na pewno wielu jest Genialnych Hultajów, którzy dokonali rzeczy wielkich i czekają na odkrycie i opisanie ich historii.

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „Tak!”, zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez Fundację State of Poland, której celem jest promowanie polskich wielkich dokonań gospodarczych, kulturowych i historycznych, tak w kraju jak i za granicą.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU  dla szkół„Jak zostać genialnym hultajem”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „KWITNĄCA SZKOŁA” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest agencja STATE-OF- THE-ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 77 lok. U.5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000935546, REGON: 520419239, NIP: 5213946347, zwana dalej „Organizatorem”, działająca na zlecenie Fundacji State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON: 383016091, zwanej dlej „Fundacją”.
 2. Treś ć niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomoś ci i będzie dostępna do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:
  1. a)  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stateofpoland.pl,
  1. b)  w siedzibie Organizatora.

§2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:
promowanie polskich lokalnych tradycji oraz kultury, rozpowszechnianie informacji o Polsce, Polakach stylu życia mieszkańców oraz ich tradycjach.

§3 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca konkursowa”), polegającej na:
  1. Przesłaniu zgłoszenia w postaci nagrania video trwającego nie dłużej niż 120 sekund na adres email: marketing@stateofpoland.pl prezentującego zasłużoną postać.  W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs Jak zostać genialnym hultajem”
 2. Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, którym w stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osó b trzecich, w szczegó lnoś ci wynikających z przepisó w dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. Prace konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

§4
Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

1. Konkurs jest skierowany do placówek oświatowych – zwlaszcza szkół podstawowych, Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.

 • Osobą zgłaszającą do Konkursu w imieniu placówki oświatowej („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.
 • Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną Pracę konkursową.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy konkursowej.
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.

§5
Organizacja i przebieg Konkursu

 1. Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomość i poprzez Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora.
 2. Konkurs trwa od 26.05.2023 do 10.06.2023.
 3. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w §6 Regulaminu.
 4. Zwycięzcami nagród w Konkursie zostanie wybranych 10 szkół, które otrzymają po 50 egzemplarzy książki „Jak zostać genialnym hultajem”.

§6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.
 2. Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.
 3. Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób wskazanych przez Organizatora.

§7 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 12.06.2023 r. włącznie.
 2. Wyniki i ogłoszenie laureat w Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomosć i poprzez Instagram oraz Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora.

§8 Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie jest książka „Jak zostać genialnym hultajem. W Konkursie zostanie nagrodzonych 10 szkół, każda z nich otrzyma po 50 egzemplarzy książki
 2. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana kurierem do laureata Konkursu na podany przez niego adres wskazany w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora.
 3. Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową ani na nagrodę pieniężną.
 4. Laureatom Konkursu nie przysługuje moż liwoś ć przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 5. Sponsorem nagród jest Fundacja.
 6. .Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako laureata Konkursu.

§9
Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

1. W Konkursie nie będą brały udziału:

 1. a)  Prace konkursowe niespełniające łącznie wymagań określonych

Regulaminu.

 • b)  Prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego

w Regulaminie

2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w

przypadku, gdy:
a) nie zostanie zgłoszona żadna Praca konkursowa,
b) żadna z Prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,

c) wystąpi sytuacja niezależ na od Organizatora uniemożliwiająca realizację rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu (dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagró d i w celach promocyjnych Konkursu.
 3. Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W stosunku do laureató w Konkursu, Administrator moż e przetwarzać ró wnież dane osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu, w tym w szczegó lnoś ci:

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, któ rej dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;

 • b)  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesó w administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c)  w celu wypełniania obowiązkó w prawnych ciąż ących na Administratorze jako Organizatorze Konkursu, w tym w szczegó lnoś ci rozliczenia finansowego i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy jego profilu na Instagramie oraz przesłanych w Pracy konkursowej zdjęcia lub zdjęcia z opisem w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora oraz Fundację, w szczególności na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację m.in. takich jak Facebook, Instagram, TikTok.
 • Administrator moż e udostępniać dane Uczestnikó w podmiotom ś wiadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w szczegó lnoś ci obsługę IT, hostingową, prawną czy księgową.
 • Dane osobowe Uczestnikó w będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celó w, dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisó w podatkowych, tj. 5 lat.
 • Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy szczegó lne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww. danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

10. Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe nie są już wymagane do celó w, dla któ rych zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na któ rej opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie jest moż liwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczegó lnoś ci w przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisó w prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .

 1. Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie będą objęte mechanizmem profilowania.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl.

§ 11
Prawa autorskie

 1. Każ dy Uczestnik Konkursu zapewnia, ż e Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej twórczości oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.
 2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Organizatora lub Fundację z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należ ytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osó b trzecich. W szczegó lnoś ci Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator moż e ponieś ć lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator korzysta z Prac konkursowych.
 3. Z chwilą zgłoszenia Pracy konkursowej każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Fundacji prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozporządzania Pracą konkursową, w szczególności zdjęciem zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej, w dowolny sposó b, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach

eksploatacji, w tym w szczególności na umieszczenie zdjęć zgłoszonych w ramach Pracy konkursowej na mediach społecznościowych zarządzanych przez Fundację i Organizatora oraz między innymi na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację, w tym w galerii zdjęć na portalu www.3seaseurope.com oraz

www.stateofpoland.pl.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Organizator oś wiadcza, ż e Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888).
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie moż liwoś ć zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Wszelkie pytania związane z Konkursem i regulaminem Konkursu prosimy kierować na adres: marketing@stateofpoland.pl
 7. Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia rozstrzygnięcia Konkursu w sposó b gwarantujący jej bezpieczeń stwo.

Podobne wpisy