Czas na powrót do przeszłości!

Jesteśmy ciekawi, jakie dania lub produkty najbardziej kojarzą Wam się z dzieciństwem, dlatego zapraszamy Was do udziału w nowym konkursie „Smaki dzieciństwa” na naszym Instagramie i Facebooku.

Zasady konkursu na Instagramie:

✅ Wstaw zdjęcie potrawy lub produktu z dzieciństwa;

✅ Umieść zdjęcie na swojej tablicy pamiętając o dodaniu #childhoodfood oraz oznaczaniu @stateofpoland oraz @3seaseurope (na zdjęciu).

Zasady konkursu na Facebooku:

✅ Wstaw zdjęcie potrawy lub produktu z dzieciństwa;

– Napisz z jakiego regionu jesteś;

✅ Umieść zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybierzemy 1 najlepsze z każdego kraju Trójmorza (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry).

Nagrodą w konkursie jest AIR COOLER BOX STUDIO – Biurkowy Mini Klimatyzator.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 3 czerwca.

REGULAMIN KONKURSU „SMAKI DZIECIŃSTWA”

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „SMAKI DZIECIŃSTWA” (zwanego dalej „Konkursem”), którego organizatorem jest agencja

Media Hooltays spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.

Puławska 77 lok. U5, 02-595 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000935546, REGON: 520419239, NIP: 5213946347, zwana dalej „Organizatorem”,

działająca na zlecenie Fundacji State of Poland z siedzibą w Warszawie, przy Al.

Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki

zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000779650, NIP: 701-091-75-48, REGON:

383016091, zwanej dalej „Fundacją”.

Treść niniejszego Regulaminu zostaje podana do publicznej wiadomości i będzie dostępna

do czasu rozstrzygnięcia Konkursu:

a) poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stateofpoland.pl,

b) w siedzibie Organizatora.

§ 2

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

promowanie lokalnych tradycji oraz kultury krajów Trójmorza,

rozpowszechnianie informacji o regionach krajów Trójmorza, lokalnych produktach, stylu

życia mieszkańców oraz ich tradycjach

§ 3

Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej (dalej jako „Praca

konkursowa”), polegającej na:

a) wykonaniu zdjęcia przedstawiających dania lub produkty, które kojarzą się z dzieciństwem

b) oznaczenie regionu w którym została wykonana Praca konkursowa

c) opublikowaniu tego zdjęcia jako post na Instagramie z oznaczeniem na zdjęciu „@stateofpoland”, „@3seaseurope” oraz hasztagiem „#childhoodfood” w opisie zdjęcia lub w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.

Prace konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej twórczości Uczestników, którym w

stosunku do Prac konkursowych przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych,

wolnych od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności

wynikających z przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej i ochrony

danych osobowych. Prace konkursowe nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących

przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym szczególności dóbr osobistych osób

trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

§ 4

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie do Konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny.

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich

rodzin.

Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie wyłącznie jedną Pracę

konkursową.

Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na publikowanie

i rozpowszechnianie przez Organizatora Prac konkursowych w dowolnej formie za

pośrednictwem dowolnego medium, przy zachowaniu zasadniczej treści przekazu Pracy

konkursowej.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz

wyrażeniem zgody na warunki uczestnictwa, określone w postanowieniach niniejszego

Regulaminu, z którymi każdy Uczestnik zobowiązany jest się zapoznać.

§ 5

Organizacja i przebieg Konkursu

Ogłoszenie o organizacji Konkursu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez

Instagram oraz Facebook na profilu Organizatora.

Konkurs trwa od 23.05.2022 do 03.06.2022.

Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, o której mowa w § 6

Regulaminu.

Zwycięzcami konkursu zostanie jedna osoba spośród każdego kraju Trójmorza (Austria,

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia,

Węgry) z których Komisja Konkursowa wybierze laureatów.

§ 6

Komisja Konkursowa

Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.

Członków Komisji konkursowej powołuje Organizator.

Komisja Konkursowa składa się z pracowników Fundacji State of Poland lub z innych osób

wskazanych przez Organizatora.

§ 7

Ogłoszenie wyników Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach 6-8.06.2022 r. włącznie.

Wyniki i ogłoszenie laureatów Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości

poprzez Instagram oraz Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na profilu

Organizatora.

§ 8

Nagrody

Nagrodami w Konkursie będzie nagroda rzeczowa za najlepsze zdjęcie.

Laureaci konkursu otrzymują nagrodę w postaci urządzenia AIR COOLER BOX STUDIO –

Biurkowy mini Klimatyzator firmy CREATE.

Nagroda rzeczowa zostanie wysłana kurierem do laureata Konkursu na podany przez

niego adres wskazany w wiadomości prywatnej wysłanej do Organizatora.

Nagrody rzeczowej nie można zamienić na inną nagrodę rzeczową ani na nagrodę

pieniężną.

Laureatom Konkursu nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do uzyskania

nagrody na osoby trzecie.

Sponsorem nagród jest Fundacja.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia we wręczeniu

nagrody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Uczestnika wyłonionego jako laureata

Konkursu.

§ 9

Zasady wykluczania i unieważnienia Konkursu

W Konkursie nie będą brały udziału:

a) prace konkursowe niespełniające łącznie wymagań określonych w § 3 ust. 1

Regulaminu.

b) prace konkursowe przesłane po upływie terminu określonego w § 5 ust. 2

Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w dowolnym czasie, w

przypadku, gdy:

a) nie zostanie zgłoszona żadna Praca konkursowa,

b) żadna z Prac konkursowych nie spełni warunków Regulaminu,

c) wystąpi sytuacja niezależna od Organizatora uniemożliwiająca realizację

rozstrzygnięcie Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Prac konkursowych

sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających,

że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

§ 10

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu

(dalej: „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami

rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i wymagane do prawidłowego

przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i w celach promocyjnych Konkursu.

Administrator przetwarza dane Uczestników Konkursu w następującym zakresie: imię,

nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mailowy, adres zamieszkania oraz nr telefonu). W

stosunku do laureatów Konkursu, Administrator może przetwarzać również dane

osobowe w zakresie numeru PESEL oraz rachunku bankowego, a w stosunku do osób

prowadzących działalność gospodarczą: numeru NIP oraz nazwy firmy.

Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją Konkursu,

w tym w szczególności:

a) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, tj. przyjęcia zgłoszenia

Uczestnika i w celach kontaktowych (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane

dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik

dokonuje wyraźnego działania potwierdzającego zgodę na przetwarzanie jego

danych osobowych;

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.

marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora jako organizatora

Konkursu w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, a także ustalenia

i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: realizacja prawnie

uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako

Organizatorze Konkursu, w tym w szczególności rozliczenia finansowego

i podatkowego przyznanych nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku

prawnego, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Poprzez podanie danych osobowych Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwy

jego profilu na Instagramie oraz przesłanych w Pracy konkursowej zdjęcia lub zdjęcia z

opisem w kanałach komunikacji wykorzystywanych przez Organizatora oraz Fundację, w

szczególności na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację

oraz na profilach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora i Fundację m.in.

takich jak Facebook, Instagram, TikTok.

Administrator może udostępniać dane Uczestników podmiotom świadczącym usługi na

rzecz Administratora, w tym w szczególności obsługę IT, hostingową, prawną czy

księgową.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów,

dla których zostały zebrane. W przypadku laureatów Konkursu, dane będą przetwarzane

przez okres wynikający z przepisów podatkowych, tj. 5 lat.

Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, tj. do uzyskania od

Administratora potwierdzenia czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania

dostępu do tych danych (w tym do ich sprostowania czy niezwłocznego usunięcia jeśli jest

to prawnie uzasadnione); ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

przeniesienia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do organu

nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa). Dodatkowo, w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody,

Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (o ile przepisy

szczególne nie nakładają na Administratora dalszego obowiązku przetwarzania ww.

danych). Cofnięcie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego

przed jej wycofaniem.

Administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że dane osobowe

nie są już wymagane do celów, dla których zostały zebrane i/lub cofnięto zgodę, na której

opiera się przetwarzanie i/lub nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Nie

jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w szczególności w

przypadku, gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do

dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie

przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz nie

będą objęte mechanizmem profilowania.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Uczestnicy mogą kontaktować się

z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby

Administratora lub e-mailowo: hello@stateofpoland.pl.

§ 11

Prawa autorskie

Każdy Uczestnik Konkursu zapewnia, że Praca konkursowa jest wynikiem indywidualnej

twórczości oraz że przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych, wolnych

od wad prawnych, obciążeń lub roszczeń osób trzecich, w szczególności wynikających z

przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania

przez Organizatora lub Fundację z Prac konkursowych dany Uczestnik zobowiązany

będzie do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających

należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich. W szczególności

Uczestnik zobowiązany będzie zastąpić Organizatora czy też w przypadku braku takiej

możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się

przeciwko Organizatorowi. Uczestnik zobowiązuje się także zrekompensować

Organizatorowi wszelkie koszty, jakie Organizator może ponieść lub jakie będzie

zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym z

zakresu prawa autorskiego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Organizator

korzysta z Prac konkursowych.

Z chwilą zgłoszenia Pracy konkursowej każdy Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi

oraz Fundacji prawa do nieodpłatnego wykorzystania i rozporządzania Pracą

konkursową, w szczególności zdjęciem zgłoszonym w ramach Pracy konkursowej, w

dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach

eksploatacji, w tym w szczególności na umieszczenie zdjęć zgłoszonych w ramach Pracy

konkursowej na mediach społecznościowych zarządzanych przez Fundację i Organizatora

oraz między innymi na stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora i

Fundację, w tym w galerii zdjęć na portalu www.3seaseurope.com oraz

www.stateofpoland.pl.

§ 12

Postanowienia końcowe

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem

wzajemnym, loterią pomocową, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą

gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w

Konkursie.

W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień

Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków

uczestnictwa w Konkursie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z

przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy urządzeń

Uczestnika.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczestnikami Konkursu w zakresie wszelkich pytań

dotyczących Regulaminu Konkursu oraz Konkursu, jest: Patryk Markuszewski, tel.

500098615, e-mail: p.markuszewski@stateofpoland.pl.

Organizator przechowywać będzie dokumentację Konkursu przez okres 5 lat od dnia

rozstrzygnięcia Konkursu w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Podobne wpisy